Reguleringsplanarbeid Artvågen ved Leira i Aure

Reguleringsplanarbeid Artvågen ved Leira i Aure

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering på gnr. 216, bnr. 94, ved Leira i Aure. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for småbåtanlegg og naust og noen flere hyttetomter i tilknytning til eksisterende hytteområde. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as innen 15.12.2017.

Se varslingsbrev og planområde

26.10.2017 12:29